Laden...
Klein momentje, aub.
Hmm. Het duurt blijkbaar wel even. Misschien kun je de pagina eens opnieuw laden?

Wettelijke informatie en gebruikersinfo

Algemene voorwaarden

Een Overeenkomst tot Algemene Voorwaarden is een reeks voorschriften waarvoor je overeenkomt die te volgen om van een dienst te kunnen gebruikmaken.

Download


Artikel 1: Definities

Aansluiting De aanvraag door de Viking van een simkaart na registratie op de Website.
Gebruiksvoorwaarden Huidige Algemene Voorwaarden
Artikel Een artikel van deze Algemene Voorwaarden.
Deactivering Een deactivering van de simkaart door Unleashed nv overeenkomstig Artikel 7.
Diensten Het geheel van diensten inzake mobiele telefonie, mobiel internet – en mobiel dataverkeer, aangeboden door Unleashed nv, dat erin bestaat Vikings toegang te verlenen tot het Netwerk via een simkaart op grond van een herlaadbare Voorafbetaalde Belwaarde.
Herlaadkaart Een kaart met een code op grond waarvan de Viking zijn simkaart kan herladen met een Voorafbetaalde Belwaarde.
Viking De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Diensten.
Netwerk Het netwerk voor mobiele telefonie, mobiel internet – en mobiel dataverkeer, waarvan Unleashed nv zich bedient om de Diensten aan de Vikings aan te bieden.
Simkaart Een herlaadbare chipkaart die door Unleashed nv ter beschikking wordt gesteld aan de Viking en die moet worden ingebracht in een mobiele telefoon teneinde toegang te verkrijgen tot het Netwerk en gebruik te kunnen maken van de Diensten op grond van een herlaadbare Voorafbetaalde Belwaarde. Aan deze simkaart is een persoonlijk oproepingsnummer verbonden.
Overeenkomst De contractuele verhouding tussen Unleashed nv en de Viking met betrekking tot het verlenen van de Diensten, die geacht wordt een aanvang te nemen op het ogenblik van de Aansluiting.
Nummeroverdracht De overdracht door de Viking van zijn/haar oproepingsnummer naar een andere operator.
Persoonlijke gegevens Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd: een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Voorafbetaalde Belwaarde Het bedrag dat de Viking betaalt aan Unleashed nv teneinde via zijn simkaart toegang te verkrijgen tot het Netwerk en gebruik te kunnen maken van vooraf overeengekomen Diensten ten belope van de Voorafbetaalde Belwaarde.
Vikingpunten De munteenheid die gebruikt wordt bij bepaalde acties die vanuit Unleashed nv of één van haar partners worden georganiseerd. Vikingpunten kunnen geheel of gedeeltelijk gebruikt worden om een herlading van de simkaart uit te voeren of kunnen ingezet worden als betaalmiddel bij een aantal andere gerelateerde diensten die vanuit Unleashed nv worden aangeboden.
Viking Wallet De balans die aangeeft hoeveel Vikingpunten de Viking in bezit heeft en waar de nodige historiek rond aangekochte, verkregen of verbruikte Vikingpunten kan teruggevonden worden. De Viking Wallet is raadpleegbaar via de website www.mobilevikings.com of via de Viking App.
Unleashed Unleashed nv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/1, KBO nr. 886.946.917, TEL: 078 353 033, E-mail: info@unleashed.be
Website www.mobilevikings.be

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Unleashed nv en de Viking. De Viking bevestigt kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst. Een kopie van deze Algemene Voorwaarden kan ten alle tijden worden geraadpleegd en gedownload op de Website.

2.2

De Viking aanvaardt bovendien dat Unleashed nv wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden mededeelt aan de Viking op de meest geschikte wijze en dat die wijzigingen door de Viking worden aanvaard bij het herladen van de simkaart via de aanschaf van een Voorafbetaalde Belwaarde.

Artikel 3: Aansluiting en Activering

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1

Aangezien de Overeenkomst wordt afgesloten op afstand, heeft de Viking het recht om via het Modelformulier of op een andere, ondubbelzinnige wijze aan Unleashed nv mede te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst zonder opgave van motief. De verzending van deze mededeling kan slechts geldig gebeuren binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag waarop de Viking de simkaart heeft ontvangen. De bewijslast van tijdige verzending rust op de Viking. De Viking zendt de simkaart terug binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Viking de herroepingsbeslissing aan Unleashed nv heeft medegedeeld. De kosten die de Viking reeds gedragen zou hebben voor het aanvragen van de simkaart, worden door Unleashed nv terugbetaald nadat de Viking Unleashed nv opnieuw in het bezit heeft gesteld van de simkaart of de Viking het onomstotelijke bewijs van terugzending aan Unleashed nv bezorgt. De Viking draagt evenwel zelf de directe kosten verbonden aan de terugzending van de simkaart. De Viking is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de simkaart die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de simkaart vast te stellen.

Artikel 5: Oproepingsnummer

5.1

Aan elke simkaart is een uniek oproepingsnummer verbonden. Dit oproepingsnummer is en blijft eigendom van Unleashed nv, behalve in geval van Nummeroverdracht. De Viking heeft niet het recht om een welbepaald oproepingsnummer te eisen of te houden, behalve in geval van Nummeroverdracht. De Viking heeft niet het recht om zijn oproepingsnummer te wijzigen. De Viking verliest het recht om zijn oproepingsnummer te gebruiken bij Deactivering, behoudens in geval van Nummeroverdracht.

Artikel 6: Voorafbetaalde Belwaarde

6.1

Teneinde te kunnen genieten van de door Unleashed nv aangeboden Diensten, dient de Viking zijn simkaart op te laden door een Voorafbetaalde Belwaarde naar keuze aan te schaffen.

6.2

Voorafbetaalde Belwaarde

Artikel 7: De Diensten, formules en tarieven

7.1

De voor de Viking beschikbare Diensten en de op de Viking toepasselijke tarieven voor deze Diensten variëren naargelang de formule van de door de Viking aangeschafte Voorafbetaalde Belwaarde.

7.2

De aangeboden formules en de aangerekende tarieven worden door Unleashed nv medegedeeld op de Website en in de Viking App.

7.3

Unleashed nv behoudt zich het recht voor om de formules en tarieven van de Voorafbetaalde Belwaarde eenzijdig te wijzigen of af te schaffen. De Viking aanvaardt deze wijziging of afschaffing via het herladen van de simkaart met een Voorafbetaalde Belwaarde met een gewijzigde formule en/of tarief.

7.4

Kosten gemaakt door verbruik buiten de Belgische landsgrens, maar binnen de EU (de gedetailleerde lijst van betrokken landen vind je hier), zullen worden aangerekend aan het gangbare, binnenlandse tarief, vanaf 15/5/2017. Dat geldt voor gebruik zowel binnen als buiten bundel. Meer details zijn vanaf 15/5/2017 terug te vinden in de roamingwizard.

Om mogelijk misbruik te kunnen vaststellen, behoudt Unleashed nv zich het recht voor om de gebruikspatronen van een Viking te monitoren, zowel in diens eigen lidstaat als in andere lidstaten. Het identificeren van ongebruikelijke verbruikspatronen kan gebaseerd zijn op de volgende indicatoren:

 • Een grotere aanwezigheid / groter verbruik in het buitenland dan verbruik / aanwezigheid in het binnenland (gedurende een periode van minstens 4 maanden);
 • Langdurige inactiviteit van een specifieke simkaart die voornamelijk, indien niet uitsluitend, geassocieerd wordt met roamingverbruik;
 • Registratie en opeenvolgend gebruik van meerdere simkaarten door dezelfde gebruiker tijdens het roamen.

Unleashed nv zal de gebruikspatronen van een Viking om geen enkele andere reden monitoren dan in het kader van roamingmisbruik.

Artikel 8: Deactivering en opschorting van de Diensten

8.1

Unleashed nv heeft het recht om de simkaart eenzijdig en zonder recht op schadevergoeding voor de Viking, te deactiveren indien de Viking gedurende een opeenvolgende periode van 3 maanden geen gebruikmaakt van de Diensten. De Viking ontvangt per e-mail een bericht van Deactivatie. De resterende Voorafbetaalde belwaarde verbonden aan de simkaart gaat verloren en wordt niet aan de Viking terugbetaald.

8.2

Unleashed nv heeft tevens het recht om eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding voor de Viking, de simkaart te deactiveren of de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, op te schorten, in de volgende gevallen:

 • In geval van bewijzen of vermoeden van fraude door de Viking;
 • In geval van gebruik van de dienst strijdig met de Overeenkomst, met wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of goede zeden, of op een wijze waarbij de goede werking of de integriteit van de dienstverlening wordt beschadigd;
 • In geval van bewijzen of vermoeden van insolvabiliteit van de Viking of het niet betalen van de diensten;
 • In geval van het opgeven van een valse, verkeerde of onvolledige identiteit of gebruik van identificatiedocumenten die als gestolen gerapporteerd worden bij de identificatie van de Viking;
 • In geval van niet-naleving door de Viking van deze Algemene Voorwaarden, van eventuele andere verplichtingen ten aanzien van Unleashed nv, of in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • In geval van een abnormale stijging van het gemiddelde gebruik van de Voorafbetaalde Belwaarde door de Viking, zoals naar redelijkheid ingeschat door Unleashed nv;
 • Ingevolge een gerechtelijke uitspraak of op eerste verzoek van de gerechtelijke of politionele instanties;
 • In geval van diefstal of verlies van de simkaart, zoals op enigerlei wijze door de Viking ter kennis gebracht van Unleashed nv;
 • In geval van storingen in, op of aan het Netwerk;
 • Ingeval Unleashed nv om welke reden dan ook verhinderd wordt om zich van het Netwerk te bedienen;
 • Indien de Viking een mobiele telefoon gebruikt die storingen veroorzaakt in het Netwerk, dan wel niet is goedgekeurd volgens geldende normen;
 • In geval van overmacht.

Om mogelijk misbruik te kunnen vaststellen, behoudt Unleashed nv zich het recht voor om de gebruikspatronen van een Viking te monitoren, zowel in diens eigen lidstaat als in andere lidstaten. Het identificeren van ongebruikelijke verbruikspatronen kan gebaseerd zijn op de volgende indicatoren:

 • Een grotere aanwezigheid / groter verbruik in het buitenland dan verbruik / aanwezigheid in het binnenland (gedurende een periode van minstens 4 maanden);
 • Langdurige inactiviteit van een specifieke simkaart die voornamelijk, indien niet uitsluitend, geassocieerd wordt met roamingverbruik;
 • Registratie en opeenvolgend gebruik van meerdere simkaarten door dezelfde gebruiker tijdens het roamen.

Unleashed nv zal de gebruikspatronen van een Viking om geen enkele andere reden monitoren dan in het kader van roamingmisbruik.

8.3

Unleashed nv is ten aanzien van de Viking niet verplicht om in één van in Artikel 8.2 vermelde gevallen over te gaan tot Deactivering of Schorsing.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Unleashed nv

9.1

Unleashed nv verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om de Viking zo goed als mogelijk toegang tot het Netwerk te verschaffen en om de Diensten zo goed als mogelijk te leveren. Unleashed nv zal tevens alle redelijke middelen aanwenden ter voorkoming of ter beperking van de door de Viking geleden schade.

9.2

De Viking erkent en aanvaardt evenwel dat Unleashed nv voor de levering van de Diensten afhankelijk is van de correcte werking van het Netwerk, waarvan Unleashed nv niet de eigenaar of de licentiehouder is. Unleashed nv is daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk, bewust of onbewust, uitvallen van, storingen in, kwaliteitsgebreken aan en/of onderhoud- , verbeterings- en/of uitbreidingswerken met betrekking tot het Netwerk.

9.3

Unleashed nv is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 • Handelingen gesteld door de Viking zelf, zoals ondermeer:
  • het slecht of foutief gebruik van de Diensten
  • de slechte werking van de mobiele telefoon van de Viking of haar toebehoren
  • het gebruik van een mobiele telefoon die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen
  • het gebruik van een mobiele telefoon in strijd met de gebruiksaanwijzingen
  • het wederrechtelijk gebruik van een mobiele telefoon door de Viking
  • het gebruik van een mobiele telefoon zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (inbraak, virussen, …)
  • het misbruik van de simkaart van de Viking in zoverre dat dergelijk misbruik in de hand werd gewerkt door de Viking, ondermeer als gevolg van (1) de vrijwillige of onvrijwillige bekendmaking van de pincode aan een derde, (2) het ongewijzigd laten van de standaard pincode, (3) het gebruik van een te eenvoudige, persoonlijke pincode (bv. 1234, 1111 etc.), (4) diefstal of verlies van de simkaart;
  • fouten of vergissingen bij het activeren of herladen van de simkaart.
 • Van factoren die niet te wijten zijn aan haar toerekenbare fout of die te wijten zijn aan de tussenkomst, al dan niet foutief, van een derde;
 • schade aan of verlies van data
9.4

Unleashed nv is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (1) de inhoud van de gesprekken, de smsberichten of het dataverkeer van de Viking, (2) de diensten (of de facturering van dergelijke diensten) die telefonisch door derden aan de Viking worden geleverd of toegankelijk zijn via Diensten, (3) de informatie die door derden wordt geleverd of toegankelijk is via de Diensten, (4) de transacties die door de Viking worden afgesloten door gebruik te maken van de Diensten.

9.5

Unleashed nv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de tijdelijke of definitieve, gehele of gedeeltelijke schorsing van de Diensten of als gevolg van de Deactivering van de simkaart overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

9.6

Unleashed nv is enkel aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van haar toerekenbare tekortkoming. Unleashed nv is niet gehouden tot indirecte schade of gevolgschade zoals ondermeer, doch niet beperkt tot, supplementaire kosten, gederfde inkomsten en winsten, het verlies of de beschadiging van gegevens.

9.7

Behoudens strijdigheid met bepalingen van dwingend recht, betekent aansprakelijkheid in de zin van dit Artikel, elke vorm van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, fout- of objectieve aansprakelijkheid, met betrekking tot elke vorm van materiële, immateriële, financiële of morele schade.

9.8

Unleashed nv garandeert dat de simkaart in overeenstemming is met de door Unleashed nv opgegeven omschrijving, dat de simkaart geschikt is voor het gebruik dat partijen zijn overeengekomen en dat gebruikelijk is voor simkaarten en dat deze simkaart de kwaliteit en prestaties biedt die de Viking redelijkerwijze van een simkaart mag verwachten. Unleashed nv is tegenover de Viking aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de simkaart en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering in overeenstemming met artikel 1649 bis en volgenden van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Viking

10.1

De Viking zal de Diensten gebruiken als een normaal, zorgvuldig gebruiker, conform de bepalingen van de Overeenkomst, de toepasselijke, wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orden en goede zeden en zal alle maatregelen nemen om een verkeerd of ongeoorloofd gebruik van de Diensten te voorkomen. Worden alvast niet beschouwd als een normaal gebruik (niet-exhaustieve lijst):

 • een gebruik met de bedoeling communicaties om te leiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, of met het oog op de doorverkoop op welke wijze ook van de Diensten aan derden en zonder dat Unleashed nv hiervoor voorafgaandelijk haar schriftelijk akkoord heeft gegeven;
 • een gebruik op een wijze waardoor bepaalde functies van het Netwerk niet meer op betrouwbare en correcte wijze kunnen uitgevoerd worden.
 • een gebruik op een zodanige wijze dat de identificatie of de lokalisatie van de oproeper naar aanleiding van een noodoproep niet meer mogelijk is, of dat het Netwerk wordt overbelast of dat de goede werking van het Netwerk wordt verstoord;
 • elk gebruik op een andere wijze dan door de Viking bij het afsluiten van de Dienst aan Unleashed nv is meegedeeld;
 • een gebruik op een wijze die qua frequentie, verdeling tussen de verschillende communicatietypes (nl. telefoon, gegevenstransmissie, sms, …) of connectietijd, significant afwijkt van de gemiddelden van de Diensten bij de verschillende Vikings;
 • elk gebruik van de dienst dat gericht is op het misbruiken van de dienstverlening, zoals een onredelijk verbruik naar premium nummers waarbij dit verbruik gericht is op het omzetten van belwaarde naar cash, waardebonnen, of activatie- dan wel toegangscodes;
 • ieder ander gebruik dat strijdig is met de toepasselijke Algemene Voorwaarden;

Unleashed nv kan het bewijs leveren van bovenvermelde verboden gebruikswijzen met alle middelen, inbegrepen gegevens en overzichten afkomstig van zijn eigen systemen of van deze van andere operatoren van telecommunicatienetwerken waarlangs de communicatie is verlopen. De Viking en Unleashed nv beschouwen deze gegevens en overzichten als waarheidsgetrouw tot bewijs van het tegendeel.

10.2

Unleashed nv is en blijft eigenaar van de simkaart. De Viking verbindt zich ertoe deze niet over te dragen, niet af te staan, niet te verhuren, niet te vernietigen, op geen enkele wijze door derden te laten gebruiken en op geen enkele manier te beschadigen. De Viking neemt alle nodige voorzorgen om te vermijden dat zijn simkaart verkeerd of onrechtmatig gebruikt wordt. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de simkaart en elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de simkaart zijn verboden. De Viking verbindt zich ertoe de simkaart niet te onderwerpen aan enige decompilering, analyse of retrotechniek, geen afgeleide software te creëren en de simkaart niet te gebruiken op enige andere wijze dan die voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden. De Viking is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan Unleashed nv of aan derden ten gevolge van het gebruik, ongeacht door wie en ongeacht in welk toestel voor mobiele telefonie, van de simkaart, zelfs in geval van diefstal of verlies. In geval van verlies of diefstal van de simkaart blijft de Viking aansprakelijk voor het gebruik en de betaling tot op het moment waarop de Viking Unleashed nv waarschuwt en vraagt om de simkaart tijdelijk te schorsen. De Viking krijgt vervolgens een nieuwe simkaart en de Dienst wordt opnieuw geactiveerd. De Viking is als enige aansprakelijk voor het correct inbrengen van de simkaart in zijn gsm. Indien de simkaart blokkeert of beschadigd raakt ten gevolge van een verkeerde handeling door de Viking, wordt na schriftelijke aanvraag van die Viking een nieuwe simkaart bezorgd. Er zal dan 5 (vijf) EURO vervangingskosten van de simkaart aan de Viking worden aangerekend, bovenop de verzendingskosten. Indien de simkaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de simkaart, wordt aan de Viking gratis een nieuwe simkaart bezorgd met hetzelfde aantal eenheden en dezelfde vervaldatum als de defecte simkaart.

10.3

Om misbruiken te voorkomen, is de Viking ertoe gehouden zijn persoonlijke pincode aan te passen zodra hij de simkaart heeft ontvangen. De Viking is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.

10.4

Behoudens in geval van een overdracht van de Overeenkomst is en blijft de Viking als enige verantwoordelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

10.5

De Viking mag enkel gebruik maken van de diensten van Unleashed nv via een mobiele telefoon of tablet die voldoet aan de toepasselijke normen en zich in perfecte staat bevindt. De Viking houdt zich strikt aan de gebruiksaanwijzing van zijn mobiele telefoon of tablet. Hij zal zelf moeten instaan voor de vervanging wanneer deze om technische redenen, eigen aan het toestel, geen toegang krijgt tot het Netwerk of niet geschikt is om bepaalde diensten van Unleashed nv te gebruiken. Zowel voor als na de activering van de dienst van Unleashed nv, kan Unleashed nv van de Viking eisen om zijn mobiele telefoon ter controle aan te bieden. Het gebruik van elk ander apparaat, waaronder simboxen of gsm-gateways, is verboden. De Viking aanvaardt dat oproepen vanuit of naar niet-toegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaande waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik Unleashed nv het recht geeft om de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen. De Viking erkent op de hoogte te zijn van de risico’s verbonden aan het gebruik van mobiele telefoons, in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en explosieven, en van storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.

10.6

De Viking is aansprakelijk voor en zal Unleashed nv vrijwaren voor alle schade die Unleashed nv zou lijden, en voor alle schadeclaims van derden die aan Unleashed nv zouden worden gericht, als gevolg van het onvoorzichtig, nalatig, frauduleus, foutief of wederrechterlijk handelen van de Viking bij het gebruik van de door Unleashed nv geleverde Diensten.

Artikel 11: Overdracht van de Overeenkomst

11.1

Unleashed nv kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Viking. De Viking kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, enkel overdragen mits uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van Unleashed nv.

Artikel 12: Overdracht van het oproepingsnummer naar een andere operator

12.1

De Viking die een nummeroverdracht wenst naar een andere operator, zal zich moeten wenden tot deze laatste. In naam van de Viking zal de nieuwe operator de nodige stappen ondernemen bij Unleashed nv met het oog op de overdracht van het oproepingsnummer. Hierbij kunnen enkel oproepingsnummers overgedragen worden en niet de diensten zelf van Unleashed nv. Tijdens de overdracht van het nummer kan de Viking gedurende enige tijd onbereikbaar zijn op het desbetreffende oproepingsnummer. Unleashed nv is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

12.2

Unleashed nv behoudt zich het recht de overdracht te weigeren:

 • indien de operator aan wie de Viking zijn nummer wenst over te dragen de wettelijke procedure ter zake niet naleeft;
 • ingeval van bewezen of vermoedelijke fraude van de Viking of een derde. Unleashed nv zal alle redelijke maatregelen nemen om de nummeroverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1

Door zijn Persoonsgegevens aan Unleashed nv mee te delen, geeft de Viking Unleashed nv uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierna beschreven worden, met het oog op de hierna beschreven doeleinden.

13.2

De aan Unleashed nv medegedeelde Persoonsgegevens, en de gegevens met betrekking tot oproepen en oproepnummers, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Unleashed nv die zich bevinden op haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/1.

13.3

Deze gegevens worden aldaar door Unleashed nv, of door derden die handelen in haar naam en door haar gecontroleerd worden, verwerkt met het oog op het leveren van de Diensten in uitvoering van de Overeenkomst, met het oog op interne administratieve doeleinden en het verstrekken van informatie aan Vikings, met het oog op fraudepreventie en het voorkomen van inbreuken en met het oog op direct marketing door Unleashed nv of commerciële partners.

Bovendien wordt de Viking geïnformeerd dat in het kader van zijn/haar bestelling, de oplossing 'Fraud Expert' wordt gebruikt als aanvulling op de verwerking van betalingen op afstand. In het kader van Fraud Expert worden de persoonsgegevens van de Viking verwerkt met doel fraude te voorkomen en fraude te bestrijden (bepaling van het risiconiveau van een transactie, detectie en beheer van eventuele waarschuwingen als gevolg van het risiconiveau, informatie aan de ondernemers zodat zij een beslissing kunnen nemen, 'menselijke' controle van transacties met een bepaald risiconiveau, standaardisering van de score). Mollie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Viking in de oplossing Fraud Expert.

Er moeten voor de oplossing Fraud Expert dus bepaalde op de Viking betrekking hebbende persoonsgegevens worden verzameld. Zonder die gegevens wordt de transactie mogelijk met vertraging of niet uitgevoerd en wordt de bestelling mogelijk geannuleerd.

De gegevens zijn bestemd voor i) de bevoegde diensten van de Mollie-entiteiten die betrokken zijn bij de huidige verwerking van uw persoonsgegevens, en voor ii) de Unleashed nv en voor iii) eventuele derden wiens tussenkomst nodig is voor het goede verloop van het betaalproces en het functioneren van de aangeboden services.

13.4

Unleashed nv heeft het recht om Persoonsgegevens te commercialiseren en ze in dat verband aan haar commerciële partners mede te delen.

13.5

Unleashed nv heeft tevens het recht om de persoonsgegevens van de Vikings wiens simkaart gedeactiveerd wordt te bewaren gedurende een periode van 12 maanden teneinde deze Vikings op de hoogte te houden van haar Diensten.

13.6

In het kader van haar wettelijke verplichting hulpdiensten en gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt Unleashed nv zich het recht voor om bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen.

13.7

De Viking die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om middels een gedagtekend en ondertekend verzoek, kosteloos en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de volgende informatie te ontvangen:

 • informatie over de aard van de Persoonsgegevens in het bezit van Unleashed nv, de doeleinden van de verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • verstrekking in begrijpelijke vorm van de Persoonsgegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;
13.8

Daarnaast heeft de Viking die zijn identiteit bewijst en daartoe een gedagtekend en ondertekend verzoek richt aan Unleashed nv, kosteloos:

 • recht op toegang en verbetering tot alle hem betreffende Persoonsgegevens
 • recht op kosteloos verzet tegen verwerking met het oog op direct marketing van alle hem betreffende Persoonsgegevens
 • recht op verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende Persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek deelt Unleashed nv de verbeteringen of verwijderingen van gegevens mee aan de Viking zelf, alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn meegedeeld, voor zover hij nog kennis heeft van de bestemmelingen van de mededeling en de kennisgeving aan deze bestemmelingen niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking of de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzet, deelt Unleashed nv aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk gevolg zij aan het verzoek heeft gegeven.

13.9

De Viking die zijn identiteit bewijst, is tenslotte gerechtigd om zich kosteloos te wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of tot de Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Artikel 14: Vragen, klachten en geschillen

14.1

De Viking kan met schriftelijke vragen en klachten betreffende de Diensten terecht bij Unleashed nv via een schrijven gericht aan haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/1 of via de Website. Daarnaast is Unleashed nv tevens telefonisch bereikbaar op het nummer 078 353 033.

14.2

Unleashed nv verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Viking niet tevreden is met het antwoord of de oplossing geboden door Unleashed nv, of wanneer de Viking het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie: Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel, klachten@ombudsmantelecom.be. Indien de Viking klachten heeft over zijn online bestelling, kan hij tevens terecht bij het Online Dispute Resolution Platform (ODR).

14.3

Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet via Unleashed nv of de Ombudsdienst kan worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.

Artikel 15: Duur

Tenzij een nadere looptijd overeengekomen werd in bijzondere voorwaarden gelinkt aan de afname van een bepaalde dienst of product, wordt deze Overeenkomst gesloten voor een periode van onbepaalde duur. De Viking heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst op elk moment, zonder opgave van reden schriftelijk op te zeggen. Zij neemt voor het overige een einde in de gevallen in deze Gebruiksvoorwaarden bepaald.

Artikel 16: Diensten voor Abonnementen

16.1

De Viking kan toegang krijgen tot de Unleashed mobiele Diensten conform de voorwaarden van de Overeenkomst. Unleashed behoudt zich evenwel het recht voor om de betaling van een voorschot of bankgarantie als opschortende voorwaarde voor de Overeenkomst te stellen.

De Viking krijgt rechtstreeks toegang tot de Diensten, aan het gekozen Tariefplan ten belope van het corresponderend tegoed aan Diensten. Dit tarief wordt vermeerderd met de prijs, conform de standaardtarieven van Unleashed, van het Tariefplan-overstijgend gebruik van de Diensten. De Viking heeft de standaardtarieven van Unleashed geraadpleegd op www.mobilevikings.be, en aanvaardt de toepassing ervan op zijn gebruik van de Diensten die het toepasselijke Tariefplan overschrijden.

16.2

Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van geluid als van data, zijn verschuldigd voor alle binnenlandse, internationale en roaming-gesprekken. De Viking verbindt zich tot de maandelijkse betaling uiterlijk op de vervaldag van de factuur/aanrekening, van het Tariefplan vermeerderd met het bedrag van de standaardtarieven dat overeenstemt met zijn overschrijdend gebruik, door middel van een domiciliëring op rekening van Unleashed. In geval van niet-betaling van de factuur/aanrekening uiterlijk op de vervaldag, wordt de Viking aangemaand met vermelding van een laatste betalingstermijn, bij eender welk beschikbaar middel naar keuze van Unleashed (email, sms, brief...). Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag in de aanmaning vermeld, is de Viking in gebreke en zijn per dag verwijlinteresten verschuldigd, tegen de wettelijke interestvoet berekend op het niet-betwiste bedrag van de factuur/aanrekening. Niet-betaling van de factuur/aanrekening binnen de daarop gestelde termijn is een ernstige contractuele tekortkoming.

Klachten betreffende een eventueel onterechte buitendienststelling van de aansluiting dan wel het onterecht aanrekenen van aanmaningskosten moeten worden ingediend binnen de vijf kalenderdagen na de respectievelijke buitendienststelling dan wel aanmaning. Indien de klacht ontvankelijk is, maar verklaarbaar (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: de Viking heeft een manuele overschrijving uitgevoerd zonder gebruik te maken van de correcte gestructureerde mededeling), dan zullen de aangerekende aanmaningskosten integraal gecrediteerd worden.

Indien Unleashed een fout heeft gemaakt waardoor de klant onrechtmatig afgesloten werd dan wel onrechtmatig aanmaningskosten aangerekend werden, zal Unleashed een forfaitaire schadevergoeding van 9 (negen) EUR verschuldigd zijn.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.

x

Ben je zeker?

Onderstaande verwijderen?

x